วิธีใช้ Nokia Lumia 1520

background image

คู่มือผู้ใช้

Nokia Lumia 1520

RM-937

ฉบับที่ 1.0 TH

background image

นี่ๆ...

คู่มือไม่ได ้มีในที่นี้ทั้งหมด
ในโทรศัพท์ของคุณก็มีคู่มือผู ้ใช ้อยู่ ซึ่งจะติดตัวคุณอยู่ตลอดเวลา คุณสามารถเปิดดูเมื่อต ้องการได ้ทันที ใน

หน ้าจอเริ่มต ้น ให ้ปัดไปทางซ ้าย แล ้วแตะ Nokia Care
ลองดูวิดีโอที่ www.youtube.com/NokiaSupportVideos
สําหรับข ้อมูลเกี่ยวกับข ้อกําหนดบริการ Nokia และนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดไปที่ www.nokia.com/

privacy

© 2013 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

2