עזרה Nokia Lumia 1520

background image

ךירדמ

שמתשמל

Nokia Lumia 1520

RM-937

הסריג

1.1

HE

background image

טטסספ

...

ךירדמ

הז

אוה

אל

לכה

...

ןופלטה

ךלש

ללוכ

ךירדמ

שמתשמל

-

אוה

דימת

ךתיא

ןימזו

שרדנשכ

.

ךסמב

'

לחתה

,'

קלחה

תא

עבצאה

הלאמש

שקהו

לע

Nokia Care

.

ןייע

יעטקב

ואדיווה

תבותכב

www.youtube.com/NokiaSupportVideos

.

תלבקל

עדימ

תודוא

יאנת

תורישה

תוינידמו

תויטרפה

לש

Nokia

,

רובע

לא

www.nokia.com/privacy

.

©

2013

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

2

background image

ןכות

תוחיטב

5

תליחת

הדובעה

6

םישקמ

םיקלחו

6

שקמ

הרזח

,

הלעפה

שופיחו

6

ימוקימ

הנטנא

7

תסנכה

סיטרכ

ה

-

SIM

7

תרסה

סיטרכ

ה

-

SIM

8

תסנכה

סיטרכ

ןורכיזה

9

תניעט

ןופלטה

10

הלעפה

הנושאר

12

תרבעה

ןכות

ןופלטל

Nokia Lumia

ךתושרבש

15

תליענ

םישקמה

ךסמהו

18

תורבחתה

תירובידל

תישיאה

19

יוניש

תמצוע

לוקה

19

םילמס

םיגצומה

ןופלטב

20

תודוסי

22

תרכה

ןופלטה

22

המאתה

תישיא

לש

ןופלטה

27

םוליצ

ךסמ

33

תכראה

ייח

הללוסה

33

ןוכסיח

תויולעב

תדידנ

םינותנ

35

תביתכ

טסקט

36

תקירס

םידוק

וא

טסקט

40

ןועש

40

SkyDrive

41

ןובשח

Nokia

43

ןויע

ימושייב

ה

-

SIM

43